Gebruiksvoorwaarden

1.Algemene informatie

Deze website is eigendom van: Apotheek De Kerselaar BVBA

Kerselaarslaan 63 9800 Deinze België

E-mailadres: info@apotheekdekerselaar.be 

BTW-nummer: BE 0545.877.101

APB-nummer: 441109

Titularis apotheker: Kristof Mattelin

Website: www.apotheekdekerselaar.be, apotheekdekerselaar.be 

De hieronder beschreven voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen en het gebruik van de online apotheek van Apotheek De Kerselaar BVBA, tenzij er via een schriftelijk akkoord andere voorwaarden zijn overeengekomen.

Het loutere feit van het plaatsen van een bestelling of het gebruik van de website leidt tot de aanvaarding van de hieronder beschreven algemene voorwaarden.

2. Begrippen

De volgende begrippen zijn van toepassing voor de algemene voorwaarden:

2.1. www.apotheekdekerselaar.be: De website van Apotheek De Kerselaar BVBA waar de producten worden aangeboden en verkocht. 

2.2. Klant: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar, die een bestelling doorgeeft aan Apotheek De Kerselaar.

2.3. Bestelling: De aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen Apotheek De Kerselaar BVBA en de klant van de online apotheek www.apotheekdekerselaar.be met betrekking tot de producten die worden aangeboden via Apotheek De Kerselaar.

2.4. Productfiche: Geeft de informatie (tekst, foto's, onderverdeling in welbepaalde categorie) over een product dat te koop wordt aangeboden op www.apotheekdekerselaar.be.

2.5. Producten: Alle goederen aangeboden op www.apotheekdekerselaar.be.

2.6.Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen

en akkoorden inherent aan de betaling van bestelde producten via credit card of ieder ander middel van virtuele transactie via de site.

3. Bestelproces

Tijdens het bezoek aan de website, kiest de klant de producten die hij wenst aan te kopen en voegt deze toe aan het winkelmandje. De klant plaatst een bestelling door de inhoud van het winkelmandje te bevestigen. Hierna kiest de klant de levermethode en worden de bestelde producten betaald via de gewenste betaalmethode. www.apotheekdekerselaar.be bevestigt daarna de bestelling via e-mail. De producten worden vervolgens opgehaald in Apotheek De Kerselaar BVBA, gelegen te Kerselaarslaan 63 9800 Deinze, of geleverd op het opgegeven adres, postpunt of pakkjesautomaat.

4. Klant

Elke persoon die de website bezoekt kan een bestelling plaatsen, mits het ingeven van de nodige contactgegevens en indien deze persoon ouder is dan 18 jaar en handelingsbekwaam is. Indien nodig kan www.apotheekdekerselaar.be extra identificatiegegevens opvragen.

www.apotheekdekerselaar.be kan weigeren om nog bestellingen te aanvaarden en de registratie van de gebruiker schrappen, in geval van vermoeden van misbruik of verboden gebruik, onverminderd het recht van www.apotheekdekerselaar.be om de schade op de verbruiker te verhalen. De contactgegevens mogen niet door de klant aan derden worden doorgegeven.

5. Producten

5.1. Rekening houdend met de actuele wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op het aanbieden via het internet van in een publieke apotheek aangeboden producten, zijn niet alle producten van Apotheek De Kerselaar BVBA via www.apotheekdekerselaar.be verkrijgbaar. Voorschriftplichtige geneesmiddelen zijn niet via www.apotheekdekerselaar.be verkrijgbaar.

5.2. www.apotheekdekerselaar.be verschaft de nodige informatie, maar aangezien wij niet op de hoogte zijn van de medische voorgeschiedenis van elke klant is deze informatie louter informatief. Wij houden wel een historiek bij qua logistiek, maar geen medisch dossier of medische historiek. Alle voorschriftvrije producten en ook andere producten moeten steeds met de grootste voorzichtigheid gebruikt worden, indien nodig na advies van een arts.

6. Bestelling en Levering

6.1. Alle informatie die de klant bezorgt aan www.apotheekdekerselaar.be, zoals de gegevens die horen bij de bestelling, zijn bindend. www.apotheekdekerselaar.be is niet verantwoordelijk voor informatie die foutief werd ingegeven door de klant (verkeerde naam, facturatieadres, leveringsadres, etc.), waardoor de bestelling ofwel te laat wordt geleverd ofwel niet kan worden geleverd.

6.2. De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.

6.3. www.apotheekdekerselaar.be behoudt zich het recht om bepaalde bestellingen van geneesmiddelen te weigeren, indien de titularisapotheker van oordeel is dat de bestelling niet in overeenstemming is met de wettelijke of deontologische regels of indien er problemen zijn met de betaling van de huidige of eerdere bestellingen.

6.4. De bestelling wordt aanvaard door www.apotheekdekerselaar.be zodra de klant een bevestigings-e-mail heeft ontvangen met onderwerp “goedgekeurd”. De bestelling is pas definitief zodra www.apotheekdekerselaar.be de bestelling heeft aanvaard en alle kosten zijn betaald.

6.5. Klanten uit België hebben de mogelijkheid om te kiezen voor een afhaalpunt of pakjestautmaat van Bpost. Als de bestelling hier niet wordt afgehaald binnen de 15 dagen, wordt de bestelling teruggestuurd naar www.apotheekdekerselaar.be.

6.6. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De meeste producten zijn op voorraad. Indien een besteld product niet voorradig of niet onmiddellijk in voorraad is, zal www.apotheekdekerselaar.be via mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

6.7. Leveringen vinden plaats op het adres dat door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst werd opgegeven.

6.8. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de klant.

6.9. De klant is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij

gebreke daarvan is www.apotheekdekerselaar.be gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de klant van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).

6.10. De informatie op de verpakking van de producten die worden aangeboden door www.apotheekdekerselaar.be is doorgaans in het Nederlands en Frans. 

7. Prijs

7.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld op het productenoverzicht komt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.

7.2. De klant is de prijs verschuldigd die www.apotheekdekerselaar.be in haar bestelbevestiging vermeldt. Die prijs bevat onder andere de goederenprijs, behandelingskosten, verpakkingskosten en transportkosten.

7.3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

7.4. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door www.apotheekdekerselaar.be worden gecorrigeerd.

7.5. Verzendkosten worden duidelijk aan de klant medegedeeld.

8. Betaling

8.1. Bij bestellingen via de website kan op de volgende manieren worden betaald: Kredietkaart (VISA,MasterCard), Maestro (Bancontact).

8.2. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. www.apotheekdekerselaar.be is geen partij in de relatie tussen de klant en de kaartuitgever.

8.3. De bestelling gevalideerd door de klant wordt niet effectief dan wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij Europabank hun akkoord hebben verleend i.v.m. de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij Europabank, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt via e-mail worden verwittigd.

8.4. De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke Europabank. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. Europabank en www.apotheekdekerselaar.be zijn de gegevensontvangers in relatie met de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.

8.5. Ten laste van de klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die www.apotheekdekerselaar.be, als gevolg van de niet-nakoming door de klant van diens (betalings- ) verplichtingen, heeft moeten maken.

8.6. In geval van laattijdige betaling is www.apotheekdekerselaar.be bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen (rente en kosten inbegrepen).

9. Gebreken en klachtentermijn

Onmiddellijk na ontvangst is de klant verplicht om de producten nauwkeurig na te kijken. Klachten die betrekking hebben op gebreken aan het product of levering die uiterlijk zichtbaar zijn, moeten binnen de 7 dagen na levering of afhaling schriftelijk aan www.apotheekdekerselaar.be geschreven worden. De klant is niet gerechtigd de producten terug te sturen indien er geen gemotiveerde klacht over bestaat.

10. Aansprakelijkheid

Indien www.apotheekdekerselaar.be, Apotheek De Kerselaar BVBA en de apotheker titularis om welke reden dan ook schade moet vergoeden aan een koper, dan zal die vergoeding beperkt zijn tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het aangekochte product en kan deze niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen.

Er kan geen sprake zijn van vergoeding van schade voor:

− Schade in geval van slecht of verkeerd gebruik van de gekochte producten. Lees eerst de bijsluiter en de gebruiksaanwijzigingen vermeld op of in de verpakking of vraag indien nodig raad aan uw arts. Dit geldt zeker voor geneesmiddelen.

− Schade of gebrek te wijten aan gebrekkige verzorging of onvoldoende gespecialiseerde opvolging.

− Mogelijke veranderingen aan de producten aangebracht door de fabrikant, fouten in de bijsluiter van de fabrikant of technische gebreken in de verpakte goederen.

− Afwijking van de foto’s op de site ten opzichte van de geleverde producten. Deze foto’s zijn louter informatief.

− De inhoud van internetsites waar u via www.apotheekdekerselaar.be naar kunt doorklikken. 

11. Garantie

11.1. In geen geval kunnen www.apotheekdekerselaar.be, Apotheek De Kerselaar BVBA en de apotheker titularis verantwoordelijk worden gehouden voor het niet respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van www.apotheekdekerselaar.be, Apotheek De Kerselaar BVBA en de apotheker titularis is gelimiteerd tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het aangekochte product waardoor de schade is veroorzaakt.

11.2. www.apotheekdekerselaar.be garandeert in het kader van de huidige overeenkomst enkel de deugdelijke levering van de aangekochte producten aan de hand van de door de klant verstrekte gegevens. www.apotheekdekerselaar.be garandeert nooit het bereiken van een bepaald resultaat. De kwaliteit en bruikbaarheid van de producten worden in de bijsluiter van de fabrikant weergegeven. De klant is verplicht de instructies en gebruiksvoorwaarden van de producten voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen en in geval van de minste onduidelijkheid of twijfel voorafgaandelijk aan het gebruik contact op te nemen met de apotheker.

11.3 www.apotheekdekerselaar.be geeft geen garantie dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

12. Herroepingsrecht

12.1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag die volgt op de levering van het goed. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

12.2. Het product moet worden teruggestuurd aan www.apotheekdekerselaar.be voor omruiling of voor terugbetaling in originele staat, onbeschadigd, ongebruikt en volledig, met de leveringsbon naar het volgende adres:

Apotheek De Kerselaar

Kerselaarslaan 63, 9800 Deinze

België

12.3. Als u de overeenkomst herroept, stort www.apotheekdekerselaar.be het bedrag van de aankoop terug op de bankrekening. De transportkosten zijn voor de rekening van de koper. Indien www.apotheekdekerselaar.be de transportkosten heeft betaald (een levering met ‘gratis verzending’), dan worden die kosten afgehouden van het terug te storten bedrag. Binnen de 14 dagen wordt het bedrag terugbetaald op de door de koper doorgegeven bankrekening. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zo’n terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

12.4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, geopende producten, producten waarvan de verzegeling is verbroken en babyvoeding, behalve in geval van wanbetaling en ook niet op producten die beschadigd, zonder originele verpakking of niet volledig worden teruggestuurd (zoals bv. handleidingen en bijsluiters die ontbreken). Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is toegekomen, dan wordt het terug te betalen bedrag niet betaald. Het blijft eigendom van de koper. De koper is verplicht om het product binnen 14 kalenderdag terug op te halen of het kan worden teruggestuurd op verzoek en kosten van de koper.

13. Intellectuele eigendom

13.1. De auteursrechten of het recht op intellectuele eigendom van alle weergegeven informatie, mededelingen, octrooien, tekeningen, foto’s, teksten, films, logo’s, concepten, commerciële knowhow, methoden of andere bestanddelen van www.apotheekdekerselaar.be behoren tot www.apotheekdekerselaar.be, haar toeleveranciers en andere rechthebbenden.

13.2. Het is verboden om iets te veranderen, iets op een andere site te plaatsen, te verkopen, op enige wijze over te dragen, te verdelen, iets te publiceren, openbaar te maken en om de intellectuele eigendom van www.apotheekdekerselaar.be of van derden te gebruiken, tenzij het louter voor privégebruik is.

14. Persoonsgegevens

14.1 Het verzamelen van persoonsgegevens is bij wet verplicht bij verkoop of afstand. Om bestellingen correct te kunnen verwerken en versturen is deze informatie essentieel, bij het ontbreken ervan of bij onvolledige gegevens kan de bestelling ongeldig verklaard worden.

14.2 Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens door www.apotheekdekerselaar.be behandeld in overeenstemming met de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een inzage, controle, verbetering en het recht op schrapping. De persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen de klant en www.apotheekdekerselaar.be/Apotheek De Kerselaar BVBA is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel.